REGULAMIN KONKURSU „Czarny konkurs!”

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa
w konkursie prowadzonym pod nazwą „Czarny konkurs”, zwanym dalej Konkursem.

2. Organizatorem Konkursu jest 3Flow Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy
ul. Chorzowskiej 150, bud. B, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000667619, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, NIP: 9492215342, REGON: 366751889, zwana dalej Organizatorem.

3. Koordynatorem konkursu jest 3Flow Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 150, bud. B, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000667619, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, NIP: 9492215342, REGON: 366751889,

4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej Uczestnikiem.

5. Uczestnik oświadcza, że:
a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu,
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu portalu społecznościowego Facebook, na którym Konkurs będzie prowadzony,
e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem
w Konkursie,
f) jest zarejestrowanym użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.

6. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.

7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator

8. Uczestnicy, będący autorami wybranego przez Komisję hasła, uzyskają prawo do Nagrody (zwani dalej: Laureaci Konkursu).

9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy: Organizatora i Koordynatora Konkursu, jak również członkowie ich najbliższych rodzin.

10. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Konkurs rozpoczyna się w dniu 27.11.2020, a kończy w dniu 30.11.2020.

II. Nagrody dla Uczestników

1. Nagrodami (dalej: Nagrody) w Konkursie jest zestaw suplementów 3FlowSolutions.

III.Miejsce i zasady Konkursu

1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na fanpage’u Organizatora.

2. Zadaniem Uczestnika jest napisanie hasła konkursowego na zadany w poście konkursowym temat, na portalu społecznościowym Facebook na fanpage’u Organizatora.

3. Organizator dokona oceny haseł i ogłosi zwycięzców na fanpage’u Organizatora pod adresem: www.facebook.com/3flowsolutions.

4. Napisanie hasła przez Uczestnika jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych (niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych) jak również zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie dołączonego hasła na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wybranym Uczestnikom nagród określonych w pkt. II Regulaminu.

5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).

IV. Komisja Konkursowa

1. Nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu czuwa powołana przez Organizatora komisja konkursowa, w której skład wchodzą przedstawiciele Organizatora (zwana dalej: Komisja).

2. Do zadań Komisji należy w szczególności: ocena prawidłowości przesyłanych zgłoszeń, rozstrzygnięcie Konkursu (ocena haseł przesłanych przez Uczestników), zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności, ogłoszenie listy Laureatów Konkursu, prowadzenie postępowań reklamacyjnych.

V. Zasady przyznawania nagród

Po zakończeniu Konkursu spośród zgłoszeń nadesłanych przez Uczestników, Komisja w terminie do dnia 2 grudnia 2020 r. wybierze zwycięskie hasło.

VI. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, potwierdzenie swojej pełnoletniości oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. III Regulaminu. Informacje o nagrodzie zostaną opublikowane w osobnym poście na fanpage’u www.facebook.com/3flowsolutions.

3. Warunkiem odebrania przez laureatów konkursu nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin na fanpage`u www.facebook.com/3flowsolutions wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a) imię i nazwisko
b) adres korespondencyjny
c) numer telefonu
d) adres mailowy

4. Brak wysłania wiadomości, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do nagrody.

5. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 10 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ppkt. 3.

6. Nagrody zostaną wysłane pocztą na adres wskazany przez Uczestnika.

7. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

8. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem portalu społecznościowego Facebooka, w szczególności Uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej),

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka,

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami portalu społecznościowego Facebooka kont/profili osób trzecich,

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu,

e) tworzą fikcyjne konta/profile w portalu społecznościowym Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku,

f) nie ukończyli 18 lat.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Koordynatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa
w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

IX. Prawa autorskie

Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo
w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora,

b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

X. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie na adres Organizatora.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i dokładny adres Uczestnika, dokładny opis i powód reklamacji oraz podpis Uczestnika.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym.

XI. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć ze stosunków objętych Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na blogu3flowsolutions oraz w siedzibie Organizatora. Na pisemną prośbę Uczestnika przesłaną na adres Organizatora, Organizator zobowiązuje się przesłać Uczestnikowi kserokopię Regulaminu – pod warunkiem dołączenia przez Uczestnika zaadresowanej koperty zwrotnej ze znaczkiem.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Last Updated on 10 listopada 2021 by Mateusz