REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU 3FLOWSOLUTIONS
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu na fan
  page’u 3Flow Solutions Sp. z o.o.w portalu społecznościowym facebook, zwanym dalej
  „Konkursem”, zasady uczestnictwa, rodzaje nagród, sposób wyłaniania zwycięzców oraz
  przekazania im nagród. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzcy – użytkownika portalu
  społecznościowego facebook, który spełni wszystkie warunki określone w tym Regulaminie.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany,
  zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami
  serwisu społecznościowego Facebook.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
  loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w
  ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
 4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie
  internetowej 3flowsolutions.pl na zakładce „BLOG” na podstronie KONKURS.
  §2
  Organizatorem Konkursu jest firma 3Flow Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul.
  Chorzowska 150, bud. B zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
  Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000667619, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, NIP:
  9492215342, REGON: 366751889
  §3
  Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie internetowej:
  https://www.facebook.com/3FlowSolutions dla użytkowników wyżej wymienionych portalu
  facebook.com – facebook.
  Celem konkursu jest promocja działalności handlowej 3Flow Solutions Sp. z.o.o.

UCZESTNICY KONKURSU
§5
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które spełnią wszystkie warunki określone
w poniższym Regulaminie.
§6
W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście- zakazane jest tworzenie kont i
dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
§7
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ich rodziny, ani osoby pozostające w
stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z
Organizatorem Konkursu.
§8
Uczestnik konkursu zrzeka się roszczeń wobec portalu społecznościowego Facebook, mogących
wyniknąć z niniejszego konkursu.
§9
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe
przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji
Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia
prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§10
Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz przyznaniem nagrody czuwa Organizator
zwany wcześniej 3Flow Solutions Sp. z.o.o.
§11
Osoba, która chce wziąć udział w Konkursie musi spełnić łącznie warunki podane poniżej:

 1. zaakceptować w całości Regulamin i wyrazić bezwarunkową zgodę na
  zastosowanie wszystkich jego postanowień,
 2. Wstawić komentarz pod postem konkursowym dotyczącym Halloween, w postaci zdjęcia przebrania Halloweenowego lub/oraz dekorowanej dyni.
 3. Wstawienie komentarza zawartego w pkt 2 §11 jest równoznaczne z akceptacją
  niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie
  danych osobowych przez 3Flow Solutions Sp. z.o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
  O ochronie danych osobowych ( Dz.U. Nr 133, poz. 883).
  §12
  Zasady wyłaniania zwycięzcy
 4. Spośród dodanych komentarzy, ze zdjęciami Komisja Konkursowa składająca się z trzech członków wyłoni zwykła większością głosów zwycięzców konkursu w liczbie trzech.
 5. nagroda główna – zestaw suplementów od 3Flow Solutions Sp. z o.o.
  §17
  Nagrody wskazane w paragrafie §16 nie są wymienialne na równowartość pieniężną.
  ODBIÓR NAGRODY
  §18
  Organizator konkursu skontaktuje się w prywatnej wiadomości na Facebooku z lauretami
  konkursu maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu.

§19
Laureaci konkursu zobowiązani są do przesłania swoich danych teleadresowych w prywatnej
wiadomości na fanpageu 3 flowsolutions maksymalnie w 3 dni po skontaktowaniu się z nimi
przez organizatora, lub na email bok@3flowsolutions.pl
§20
Nagrody zostaną wysłane paczkomatem InPost w ciągu 7 dni od momentu otrzymania przez
organizatora adresu wysyłki zwycięzców, z zastrzeżeniem, że uczestnik konkursu spełni warunki
określone w §11 i §12. W przypadku braku spełnienia warunków odbioru nagrody lub
nieodebrania nagrody, nagroda przepada. W przypadku braku akceptacji wysyłki nagrody paczkomatem InPost, nagroda przepada.
Postanowienia końcowe
§21
W kwestiach nieujętych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§22
Oprócz niniejszego Regulaminu, relację pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem, a Serwisem
Facebook określają: „Regulamin” Serwisu Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms oraz
„Zasady wykorzystania danych” Serwisu Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy/.


§23

 1. Reklamacje dotyczące konkursu, którego dotyczy powyższy regulamin należy przesyłać w
  ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu na adres:
  3Flow Solutions Sp. z o.o.
  Budynek B, V piętro.
  ul. Chorzowska 150
  40-101 Katowice
  tel. +48 32 78412 33
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby
  składającej reklamację, jak również dokładny opis oraz powód reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni od daty ich przesłania przez Organizatora.
 4. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Organizatora na piśmie na adres zamieszkania lub adres e-mail podany przez Uczestnika.
 5. §25
 6. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem jego Regulaminu. §26
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie trwania Konkursu.

Last Updated on 10 listopada 2021 by Artur Ćmiel